Ink

如何学会独立思考

01 1月 2019

ng-alain安装遇到的一些坑

ng-alain安装

安装

官方CLI安装:

# 使 Angular cli
ng new my-project --style less
cd my-project
ng add ng-alain
# 
ng add ng-alain --defaultLanguage=en
ng serve

这里有一个坑,直接安装会生成package-lock.json的文件,安装会失败

正确CLI安装方式:

# 使 Angular cli
ng new my-project --style less
cd my-project
yarn install   #ag-alain,lock文件导致无法安装
ng add ng-alain
# 
ng add ng-alain --defaultLanguage=en
ng serve